Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar!

Plats:
Kyrkans lokaler på Narvavägen 90

Tid:
Söndagen den 17 april kl. 14:00

Finns det frågor och funderingar så kan ni kontakta:
Jakop Yildiz, tel. 0707871034, eller e-post info@syrianskaif.com

Förslag till dagordning och arbetsordning
1. Mötets öppnade
2. Fastställande av dagordning och arbetsordning
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt
7. Fastställande av föredragningslista
8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021
9. b) Styrelsens ekonomi/förvaltningsberättelse för år 2021
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2021
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av medlemsavgifter*
13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2022
14. Behandling av styrelsens förslag samt, i rätt tid, inkomna motioner
15. Val av Styrelse och revisorer, två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid om ett (1) år **
16. Val av tre (3) ledamöter för en tid om två (2) år.
17. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen representeras med ombud)
18. Övriga frågor *