Syrianska IF Kerburan kallar till ett fysiskt årsmöte 20 Juni 2021!

Syrianska IF Kerburan kallar till ett fysiskt årsmöte 20 Juni 2021!
Kallelse till årsmötet med Syrianska IF Kerburans medlemmar.
På grund av nya restriktioner så kommer årsmötet bli av fysiskt.
Söndagen den 20 Juni, plats kyrkans lokaler på Narvavägen 90. Tid kl 16:30.
Finns det frågor och funderingar så kan ni kontakta:
Jakop Yildiz på tel: 0707871034, eller e-post info@syrianskaif.com

Förslag till dagordning och arbetsordning
1. Mötets öppnade
2. Fastställande av dagordning och arbetsordning
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020
9. Styrelsens ekonomi/förvaltningsberättelse för år 2020
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2020
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av medlemsavgifter*
13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2021
14. Behandling av styrelsens förslag samt, i rätt tid, inkomna motioner
15. Val av Styrelse och revisorer, två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid om ett (1) år **
16. Val av tre (3) ledamöter för en tid om två (2) år varav en av dessa skall utses till ordförande
17. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen representeras med ombud)
18. Övriga frågor ***