Syrianska IF bjuder in till årsmöte

Kallelse till Årsmöte lördagen den 2 mars kl 16.00

Plats: Narvavägen 90

Dagordning              

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlyst på korrekt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. Personval

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2018

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2018

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2019

12. Behandling av styrelsens förslag samt, i rätt tid, inkomna motioner

13. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid om ett (1) år

14. Val av tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid om ett (1) år varav en av dessa skall utses till ordförande

15. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen representeras med ombud)

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas