#wearesyrianska.

VÄLKOMMEN TILL SYRIANSKA IF.COM

$('#slide182').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  2000,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		

Kallelse till årsmöte

 

 

Klubbledningen för Syrianska IF kallar medlemmar till årsmöte i Syrianska Kulturcentrets lokaler på Narvavägen 90. Årsmötet hålls söndagen den 5:e februari med start klockan 19:00. Varmt välkomna!

Vänligen observera och respektera att årsmötet endast riktar sig till klubbens medlemmar.

 

Enligt § 21 i Syrianska IF's stadgar skall följande ärenden behandlas på årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2016

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2016

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2017

11. Behandling av styrelsens förslag samt, i rätt tid, inkomna motioner

12. a) Val av ledamöter i styrelsen för en tid om två (2) år

12. b) Val av ledamöter i styrelsen för en tid om ett (1) år

12. c) Val av två (2) suppleanter i styrelsen - med för dem fastställd turordning - för en tid om ett (1) år

12. d) Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid om ett (1) år *

12. e) Val av tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid om ett (1) år varav en av dessa skall utses till ordförande

12. f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen representeras med ombud)

13. Övriga frågor **

 

* Styrelsens ordförande och ledamöter får inte delta i detta val.

** Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får ej fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

Motioner till årsmötet skall skickas till klubbens officiella e-postadress - info@syrianskaif.com - senast söndagen den 29:e januari klockan 19:00.

 

Om någon medlem önskar lämna förslag på person, eller personer, som kan tänkas vara lämplig att ingå i Syrianska IF's klubbstyrelse så skall detta meddelas den sittande valberedningens kontaktperson: Tomas Akkurt, 073-5096264

 

 

<< Tillbaka föregående sida
 

Nästa match

 

Syrianska IF - Skiljebo SK

 

Onsdag 2:a augusti klockan 18:30

Wenströmska IP

 

$('#slide185').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});